Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Jiangsu Lanli Heavy Industry Technology Co., Ltd., Wuxi Huishan milli ykdysady ösüş zolagynda, ýokary derejeli enjamlar ylym we tehnologiýa seýilgähinde 2012-nji ýylyň mart aýynda döredildi. Hasaba alnan maýa 50 million ýuana.30000 inedördül metrden gowrak meýdany, gurluşyk meýdany 27000 inedördül metr.Lanli, halkara ülňülerine we esasy gurluş böleklerine laýyklykda ýokary takyklykdaky gurluşyk tehnikasyny hünär taýdan öndürýän üpjünçi.Milli ýokary tehnologiýaly kärhana, Jiangsu ýöriteleşdirilen täze kiçi ägirt uly kärhana, Wuxi Gazelle kärhanasy.Lanliniň bazar paýy Jangsu welaýatynda şol bir pudagyň arasynda birinji ýerde durýar we milli bazarda üçlügi eýeleýär.

Kompaniýa Tenet

Kompaniýa maksat hökmünde "innowasiýa we telekeçilik, wepalylyk we ygtybarlylyk" alýar, ylym we tehnologiýa innowasiýalarynyň ilkinji esasy bäsdeşlik ukybydygy, kärhanalaryň ösüşini ýokary hilli ýokary tehnologiýa itergi berýän düşünjä eýerýär.Lanliniň ýokary bilimli ýokary hilli zehinler topary, täze we ýokary tehnologiýa gözlegleri we ösüşi bilen meşgullanjak 39 ylmy we tehniki işgär bar, umumy işgärleriň 15% -ini düzýär, şolardan 1-nji ussat, orta ýa-da ondan ýokary tehniki atlar 31 adam.Esasy, in engineeringener tehnikasynyň dizaýny, ýylylygy bejermek prosesi, material ylymlary, kebşirleýiş tehnologiýasy we beýleki ugurlary öz içine alýar, ylym we tehnologiýanyň öň hataryndaky päsgelçiliksiz maglumatlar, güýçli öňdebaryjy tehnologiki täzelikler we köp sanly ylmy we tehnologiki üstünlikler.

hakda
hakda
hakda
hakda
Oýlap tapyş patentleri
Peýdaly model patentleri
w+
Kompaniýa önümçiligi

Kompaniýanyň ösüş meýilnamasy

Kompaniýanyň uzak möhletleýin strategiki ösüş meýilnamasy, bazar giňişligi, bazaryň nokadyna girmek, wodorod energiýasy akylly enjamlar, ýel energiýasy, täze energiýa, ýaşyl tehnologiýa we ş.m. ylmy gözleg institutlary bilen çuňňur önümçilik-gözleg hyzmatdaşlygy bilen ýokary derejede birleşdiriler. .,

çeýe senagat önümçilik liniýasyny gurmak, esasy gurluş düzüm bölekleriniň esasy laboratoriýasyny döretmek, umumy tehniki derejäni we dolandyryş derejesini ýokarlandyrmak üçin "Lanli" markasy içerde we daşary ýurtlarda täsirini giňeltmegi, içerki krossower meýdançasyny giňeltmegi dowam etdirer, we Europeewropa, ABŞ, Japanaponiýa we Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki ýurtlara gidip, gurluşyk tehnikasynyň gurluş bölekleri, awiasiýa we deňiz pudagynda dünýä belli marka bolmak.

s00

Zawodymyz

Zhejiang uniwersitetiniň deňiz tehnologiýasy we gämi in Engineeringenerçiligi instituty, Týanjin uniwersiteti, Nanjing ylym we tehnologiýa uniwersitetiniň mehaniki instituty, Nanjing howa we kosmonawtika uniwersiteti, Jiangnan uniwersitetiniň mehaniki instituty, Jiangnan uniwersitetiniň zatlary interneti we beýleki meşhur içerki bilelikdäki taslama gözleg institutlary, akylly awtomatiki önümçilik liniýasyna, kebşirleýji robot önümçilik liniýasyna, lazer kesiji maşyna, üç koordinat ölçeg guralyna we beýleki ýokary derejeli önümçilik, synag enjamlaryna bagyşlanýar, birnäçe ýyllap dowam eden tagallalardan soň eýýäm tehniki seriýa önümlerini döretdi Öz tehnologiýasy bilen, ýokary takyklyk çeňňegi, çalt teleskopiki gol, birleşdiriji çybyk, gapdal çarçuwasy, esasy gurluş gurluş bölekleri, gurluşyk tehnikasynyň önümleri akylly, sanly öňe gidiş ösüş ugruna laýyk gelýär.

Şol bir wagtyň özünde, Lanli ýokary derejeli akylly dolandyryş, mehatronika, ýylylygy bejermek we ş.m. ýaly esasy innowasiýa tehnologiýalaryny özleşdirdi we 4 sany oýlap tapyş patentine we 35 sany peýdaly model patentine eýe bolup, tehniki ukyplaryň derejesiniň öňdäki orunda durmagyny üpjün edýär. senagaty.

hakda
hakda
hakda
hakda

Hyzmatdaşlar

hyzmatdaş